Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Portal Konsultacji Społecznych

Urząd Miasta Świdnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie deklaracji dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Świdnik Portal Partycypacji Społecznej (https://konsultacje.e-swidnik.pl/)

1. Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF i DOC nie są dostępne cyfrowo w całości. Część dokumentów PDF może być opublikowana bez warstwy tekstowej. Dotyczy przede wszystkim skanów podpisanych decyzji. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty zostały zamieszczone w poprawnej formie.

Data sporządzenia deklaracji dostępności

1. Deklaracje sporządzono: 2021-12-10

2. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-10

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kurowska – koordynator do spraw dostępności oraz Moniką Głowacką, adres poczty elektronicznej dostepnosc@e-swidnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 751 76 23. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres: dostepnosc@e-swidnik.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik.

1. Do budynku prowadzą schody usytuowane od ulicy Spółdzielczej. Do wejścia prowadza schody.

2. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji.

3. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od wschodniej strony budynku urzędu oraz winda, którą można dostać się z poziomu parkingu na wszystkie piętra w budynku.

4. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku.

5. Przed i za budynkiem wyznaczono po dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dodatkowe informacje

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnością

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

– W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

– Kontrast tekstu do tła – materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Na stronie umiejscowiono menu zawierające pomocne opcje:

– wersja kontrastowa

– powiększanie i pomniejszanie czcionki

Zmiana rozmiaru strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

– [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

– [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok


Do góry