RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO informuję, że:

  1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Miejska Świdnik reprezentowana przez Burmistrza Miasta Świdnik z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, urzad@e-swidnik.pl.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik (adres e-mail: iod@e-swidnik.pl).
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w związku art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz Uchwała Rady Miasta Świdnik w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świdnik.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiot serwisujący portal Konsultacji Społecznych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
  7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Do góry